Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is het privacyverklaring van OBIN (Postbus 340, 4100 AH Culemborg). OBIN is gespecialiseerd in bewindvoerings- en curateletrajecten. In deze privacyverklaring informeren wij aan alle cliënten van OBIN welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving.

WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
OBIN gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de cliënt en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever van OBIN. De diensten van OBIN aan haar cliënten zien op:

het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van beschermings- en schuldenbewind bij de rechtbank;
het optreden als bewindvoerder in beschermings- en schuldenbewind zaken;
het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van een ondercuratelestelling bij de rechtbank;
het optreden als curator van een onder curatele gestelde cliënt.
Aanvragen vinden plaats na overleg met u of met uw vertegenwoordiger. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt OBIN de gegevens verder voor facturatie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. Deze verwerking vindt plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van OBIN.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?
Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens – van de cliënt- door OBIN verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens;
Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;
Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.
Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening

WANNEER EN MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?
Voor effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen. . Voor alle duidelijkheid: het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats als dit noodzakelijk is voor de met u overeengekomen dienstverlening. Indien uw instemming niet besloten ligt in de met u gesloten overeenkomst, dan vragen wij u hier voorafgaand toestemming voor. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij OBIN.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

Instanties: Belastingdienst, UWV en rechtbank

Schuldeisers: Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.

Andere hulpverleners: Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant, vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat uw persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden voor dit doeleinde enkel geanonimiseerd gebruikt.

Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

WAT DOEN WE AAN DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?
OBIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. OBIN streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt OBIN de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
OBIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij OBIN wettelijk gehouden is om gegevens langer te bewaren. Voor dossiers bij bewindvoering en curatele hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 7 jaar na afronding van het dossier. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan worden uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de afwijzing bewaard.

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS HET OM UW PERSOONSGEGEVENS GAAT?
Via uw account op de website mijnbudgetbijOBIN.nl heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt via dit portaal zelfstandig een aantal persoonsgegevens wijzigen. Als u inzage wenst in alle gegevens die OBIN van u heeft en/of als u gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij OBIN. Indien u geen account hebt en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij OBIN.

Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere organisatie of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Ook in dat geval kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen OBIN, of contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van OBIN. De contactgegevens van deze functionaris vindt u onderaan deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN
OBIN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van OBIN.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop OBIN uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen per e-mail via privacy@obin.nl of door een brief te sturen naar OBIN t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 340, 4100 AH Culemborg. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Versie: 1.0
Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.