Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van OBIN (Postbus 340, 4100 AH Culemborg). In deze privacyverklaring informeren wij aan alle cliënten van OBIN welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe jij, als cliënt, ons kan bereiken als je vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens of als je gebruik wil maken van één van je rechten onder de geldende privacywetgeving.

WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
OBIN gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de cliënt en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever van OBIN. De diensten van OBIN aan haar cliënten zien op:

 1. het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van beschermings- en schuldenbewind bij de rechtbank;
 2. het optreden als bewindvoerder in beschermings- en schuldenbewind zaken;
 3. het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van een ondercuratelestelling bij de rechtbank;
 4. het optreden als curator van een onder curatele gestelde cliënt.

Aanvragen vinden plaats na overleg met jou of met jouw vertegenwoordiger. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt OBIN de gegevens verder voor facturatie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. Deze verwerking vindt plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van OBIN.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?
Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens – van de cliënt –  door OBIN verzameld, gebruikt en bewaard:

 1. Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 2. Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens;
 3. Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;
 4. Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.
 5. Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening

WANNEER EN MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?
Voor effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij je persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen. Voor alle duidelijkheid: het delen van jouw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats als dit noodzakelijk is voor de met jou overeengekomen dienstverlening. Indien je instemming niet besloten ligt in de met jou gesloten overeenkomst, dan vragen wij hier voorafgaand toestemming voor. Wil je je toestemming intrekken? Neem dan contact op met je contactpersoon bij OBIN.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

 1. Instanties: Belastingdienst, UWV en rechtbank
 2. Schuldeisers: Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.
 3. Andere hulpverleners: Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant, vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij je goed van dienst kunnen zijn.

Daarnaast kunnen je gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat je persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden voor dit doeleinde enkel geanonimiseerd gebruikt.

Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

WAT DOEN WE AAN DE BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS?
OBIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. OBIN streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt OBIN de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOELANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?
OBIN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij OBIN wettelijk gehouden is om gegevens langer te bewaren. Voor dossiers bij bewindvoering en curatele hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 7 jaar na afronding van het dossier. Word je aanvraag afgewezen, dan worden je persoonsgegevens tot 1 jaar na de afwijzing bewaard.

WAT ZIJN JE RECHTEN ALS HET OM PERSOONSGEGEVENS GAAT?
Via MijnDossier heeft u inzage in een groot deel van de van u geregistreerde persoonsgegevens.

Als u inzage wenst in gegevens die PLANgroep van u heeft, of als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen kunt u dit kenbaar maken via het formulier onderaan op deze pagina.

Dit geldt ook voor het overdragen van uw gegevens aan een andere organisatie of om te verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Mocht u een datalek of klacht willen melden, of u wilt de privacy manager spreken kan dit ook door middel van het formulier onderaan deze pagina.

WIJZIGINGEN
OBIN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van OBIN.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop OBIN je gegevens registreert en verwerkt, dan kan je contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen per e-mail via privacy@obin.nl of door een brief te sturen naar OBIN t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 340, 4100 AH Culemborg. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met je persoonsgegevens om gaan.

Versie: 1.0
Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.


Privacy verzoek