Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van OBIN is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan OBIN op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. OBIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van OBIN bevinden zich links naar externe websites. OBIN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van OBIN en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan OBIN. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van OBIN.

Wet huis voor Klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de disclaimer en onze privacyverklaring.