Curatele aanvragen

Overweeg jij voor jezelf of iemand anders curatele aan te vragen? Financiële en persoonlijke problemen zijn niet leuk en het is absoluut geen schande om hier hulp voor in te schakelen.

Curatele aanvragen gebeurt doorgaans als bewind en mentorschap geen uitkomst bieden. Meerderjarigen kunnen onder curatele gesteld worden als zij niet in staat zijn om zelf zorg te dragen voor hun financiën en persoonlijke belangrijke zaken. De rechter kan een persoon dan onder curatele stellen. Er wordt vervolgens een curator toegewezen. Het aanvraagproces voor een onder curatele stelling bestaat uit een aantal stappen.

Allereerst zal de verzoeker een aanvraagformulier en bijlagen naar de rechter moeten sturen. Vervolgens worden er door de rechtbank uitnodigingen voor de zitting rondgestuurd. Het komt weleens voor dat een familielid niet akkoord is. In dat soort situaties kan er een verweerschrift opgesteld en ingediend worden. Tijdens de zitting zijn de verzoeker, betrokkene, curator(en) en belanghebbende(n) aanwezig. De rechterlijke macht doet uiteindelijk uitspraak en beslist of een verzoek gehonoreerd wordt.

Vragen?

Neem direct vrijblijvend contact op.

Taken curator

Net als een bewindvoerder of mentor heeft een curator taken die uitgevoerd moeten worden. Een curatele aanvragen behoort niet tot het takenpakket. De werkzaamheden van curatoren hebben betrekking tot het geld en de bezittingen van de betrokkene. Zo wordt er onder andere voor gezorgd dat de rekeningen worden betaald en uitkeringen worden aangevraagd. Ook alle zaken met betrekking tot toeslagen en belastingaangiftes worden door een curator geregeld. Er worden niet alleen financiële zaken behartigd. De tussenpersoon regelt eveneens alles op het gebied van verpleging, behandeling, begeleiding en verzorging.

Er wordt ondersteuning geboden tijdens sessies met zorgmedewerkers, instellingen en behandelaars. Mocht het nodig zijn komt een curator direct in actie. Curatoren moeten jaarlijks rapporteren aan de rechter. Dit doen ze via een Rekening & Verantwoording (R&V). In het rapport wordt een overzicht getoond van uitgaven, inkomen, bezittingen, vorderingen en schulden in het afgelopen jaar.

Mentorschap

Een curatele aanvragen wordt gedaan als een mentorschap voor iemand niet werkt. Een mentorschap wordt ingevoerd als iemand niet kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Een mentor wordt aangewezen door de rechter. Mentoren zorgen ervoor dat je persoonlijke zaken, die niet financieel gerelateerd zijn, worden geregeld. Er is regelmatig contact met de cliënt om te kijken hoe het gaan en om de voortgang te bespreken.

De betrokkene zal wel zelf handelingsbekwaam blijven. Heb jij kinderen die niet ouder dan 18 jaar zijn? Dan houd je de zeggenschap. Een mentor heeft geen toestemming om beslissingen te maken als het gaat om persoonlijke zaken. Over echtscheidingen, kindererkenningen en donorregistraties zal zelf beslist moeten worden. Dit geldt eveneens voor het opstellen van een testament. Bij een mentorschap kan er natuurlijk wel met je mee worden gedacht over deze belangrijke zaken.

Bewindvoering

Voordat er wordt besloten iemand onder curatele te stellen kan er een bewind zijn ingevoerd. Personen die onder bewindvoering worden gesteld zijn vaak lichamelijk of verstandelijk beperkt. Zij zijn niet in staat om zelfstandig zorg te dragen voor alle financiële zaken. Dit kan betrekking hebben op spullen, bezittingen, vermogen of zelfs een erfenis. De betrokkene mag hier dan niet zelfstandig over beschikken. Bewindvoerders worden aangesteld door de rechter. Vanaf dat moment worden alle geldzaken van je overgenomen. Het is trouwens mogelijk om bewindvoering met mentorschap te combineren. Een professionele bewindvoerder verricht een aantal specifieke taken. Zo wordt er voor gezorgd dat de vaste lasten op tijd worden overgemaakt. Het kan voorkomen dat er een uitkering aangevraagd moet worden.

Alles met betrekking tot toeslagen en verzekeringen wordt eveneens geregeld. Er wordt door een bewindvoerder goed naar alle kosten gekeken. Bij welke energieleverancier ben je bijvoorbeeld klant? Is het niet verstandiger om over te stappen? Sommige abonnementen zijn leuk maar zeker niet noodzakelijk. Er wordt dan geadviseerd en besloten om een abonnement stop te zetten. Alles met als doel om beter de maand door te kunnen komen. Er kan contact worden onderhouden met instanties, schuldeisers en gemeenten.

Handelingsonbekwaamheid

Als de rechtbank iemand onder curatele heeft gesteld dan wordt deze persoon handelingsonbekwaam verklaard. Meerderjarigen zijn dan echt niet in staat hun eigen belangen naar behoren te behartigen. Het is niet iets om je voor te schamen, maar wel noodzakelijk om hulp in te schakelen. Anders kan je in grote problemen komen. Handelingsonbekwame personen zien niet welke consequenties sommige beslissingen met zich meebrengen. Er worden dan vaak onjuiste keuzes gemaakt. Dit komt vaak voor bij personen met een verstandelijke beperking of mensen die te kampen hebben met een psychiatrisch probleem. Hetzelfde geldt voor een persoon die te maken heeft met een verslaving of dementerend is.

Neem gratis contact met ons op